نام نویسنده : محمدرضا قهرمانی تبریزی
تاریخ نشر : تیر 1380
عنوان : گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی و تمرکز فلزات سنگین در چشمه های تعدادی از روستاهای غرب شهر بیجار در استان کردستان
شرح مختصر :
مطابق بررسیهای سازمان آب جهاد روستایی و سازمان صنایع و معادن کردستان چشمه‌های آب در این مناطق مشکوک به آلودگی فلزات سنگین از جمله آرسنیک می باشند.
شرح کامل: