پرسش

زمين شناسى زيست محيطى را تعريف کنيد ؟

پاسخ

زمين شناسى زيست محيطى به عبارتى را بطه بين انسان وزمين ،چگونگى تاثير فرايندهاى زمين بر روى انسان ونيز آثار فعاليت انسان را بر روى زمين بررسى مى کند

پرسش

حاشيه هاى واگر را تعريف کنيد؟

پاسخ

اين نوع حاشيه ها در اثر ايجاد شکاف ودور شدن صفحات از يکديگر ايجاد مى شوند در اين مناطق لينوسفر وکف اقيانوس جديد ايجاد مى شود

پرسش

حاشيه هاى همگرا را تعريف کنيد؟

پاسخ

در اين حالت صفحات به هم نزديک مى شوند در طول حاشيه هاى همگرا يک صفحه به زير صفحه ديگر فرو مى رود که در اين حالت منطقه مذبور منطقه فرورانش ناميده مى شود.

پرسش

رابطه سنگ ها ومحيط زيست را بنويسيد؟

پاسخ

سنگ ها حاوى نشانه هايى هستند که با محيط وعمق تشکيل آنها ،درجه حرارت تشکيل وسير تحولى آنها رابطه مستقيمى دارد .سنگها داراى اطلاعاتى هستند که بيانگر شرايط آب و هوايى گذشته ،اتمسفر گذشته ترکيب شيميايى اقيانوس ها وشکل زيست در آنها مى باشد.

پرسش

خسارت حاصله از زمين لرزه بستگى به چه چيزى دارد؟

پاسخ

تا حدى به روش هاى ساختمان سازى ونيز نحوه زندگى مردم بستگى دارد.

پرسش

تاثير آبهاى آشاميدنى بر روى سلامت انسان را بنويسيد؟

پاسخ

در مناطقى که آب هاى آشاميدنى سخت معرف وجود آبخوان هاى آهکى هستند ميزان مرگ ومير در اثر بيماريهاى قلبى پايين است در مناطقى که آب نسبت به مناطق آهکى سختى چندانى ندارد ومرگ مير بالا است.

پرسش

رادون چيست ؟

پاسخ

يک گاز راديو اکتيو است که در اثر واپاشى راديواکتيو اورانيوم وتوريم ايجاد مى شود .

اين گاز با سنگ هاى اورانيوم دار همراه است.

پرسش

در چه مناطقى گاز رادون فراوان است؟

پاسخ

سنگ ها ومناطق برشى اغلب غنى از اورانيوم هستند به همين دليل چنين مناطقى تمرکزهاى بالايى از گاز رادون دارند.در طول گسل ها اين افزايش به سبب افزايش ميزان رادون در اثر مهاجرت آن است زيرا نفوذ پذيرى آن در طول گسلها زياد است

پرسش

خطر گاز رادون از نظر زيست محيطى چيست؟

پاسخ

اين گاز از نظر زيست محيطى مى تواند خطرناک باشد زيرا موجب ايجاد ذرات آلفا مى شود واگر اين ذرات خورده يا استنشاق شود به بافت هاى بدن صدمه وارد مى سازد.

پرسش

-بيماريهاى حاصل از گاز رادون چيست ؟

پاسخ

تجمع اين گاز موجب بروز سرطان خون وهمچنين بيمارى Melanoma وسرطان کليه وسرطان در کودکان مى شود