پرسش

-تنفس غبار آزبست چه تاثيرى دارد ؟

پاسخ

با تغييرات پاتولوژيکى بسيارى همراه است که به نوع آزبست بستگى دارد .از انواع تجارى آزبست کروسيدوليت که قطرى در حدود يک دهم ميکرون دارد مى تواند وارد ريه شود

پرسش

اثير آلومينيوم  بر محيط زيست را بنويسيد؟

پاسخ

با تغييرا ت پاتولوژيکى بسيارى همراه است .که به نوع آزبست بستگى دارد .از انواع تجارى آزبست کروسيدوريت که قطرى در حدود يک دهم ميکرون دارد مى تواند وارد ريه شود

پرسش

چگونگى تاثير آلمينيوم برمحيط زيست را بنويسيد؟

پاسخ

حلاليت آلومنيوم به شدت توسط PH کنترل مى شود وتمرکز اين عنصر در زير PH 5/5 در محيط بسيار زياد است .وجود ترکيبات سولفاته و فلورين موجب افزايش حلاليت آلومينيوم در محيط مى شود . بيمارى آلزايمر به تمرکزهاى بالاى عنصر آلومينوم در آب آشاميدنى نسبت داده شده است.

پرسش

-کمبود کروم ومس چه تاثيرى بر انسان دارد ؟

پاسخ

کمبود کروم در حيوانات وانسان ناهنجارى هايى را در دستگاه عصبى به وجود مى آورد.کمبود کروم در بدن باعث افزايش خطرات بيمارى هاى قلب وعروق مى شود .کروم ومس هر دو عناصرى هستند که کمبود آنها به بيمارى هاى قلب وعروق منجر مى شود.

پرسش

تاثير برليوم بر محيط زيست را بنويسيد؟

پاسخ

برليوم به صورت يک عنصر نادر درشبکه بلورى کانى هاى سيليکاته جايگزين مى شود ودر کانيهايى نظير بريل وپرترانديت وسنگ هاى آتفشانى يافت مى شود برليوم يکى از عناصر بسيار سمى است. که اين عنصر همراه آلومينوم در محيط هاى اسيدى تحرک ژئوشيميايى حاصل مى کند .بنابراين در آب هاى اسيدى تمرکز مى يابد وبه صورت هيدرات برليوم در PH هاى بالا وجود دارد وانحلال اين عنصر با تشکيل ترکيبات با فلورين افزايش پيدا مى کند.

پرسش

چگونه مى توان سختى آب را از بين برد؟

پاسخ

يکى از ويژگيهاى از بين بردن سختى آب جايگزينى کلسيم ومنيزيم توسط سديم است که از طريق تبادل يونى وفرآيند آهک وسودا انجام مى شود.

پرسش

تاثير سلنيوم را بر محيط زيست بنويسيد؟

پاسخ

به دليل اين که سلنيوم فلزى بسيار کمياب است افزايش آن در محيط نگران کننده تراز کمبود آن است .فقدان سلنيوم در بسيارى از گياهان وحيوانات موجب بروز عوارض غير طبيعى مى شود از طرف ديگر سمى بودن اين عنصر موجب بروز سرطان ،رشد غير طبيعى ناخن ها ومو ،افسردگى عصبى وعوارض ديگرى مى شود.

پرسش

عوارض مصرف روى در انسان را بنويسيد ؟

پاسخ

روى از عناصر فلزى سنگين است که به نظر مى رسد اين عنصر نقش حساس ومهمى در تغذيه داشته باشد .کمبود روى موجب بروز عوارضى مى شود نظير کوتاهى قدى ،بيمارى  هاى پوستى ،از دست دادن حواس چشايى وتاثير در التيام زخم ها ظاهر مى شود ومصرف بالاى آن موجب ايجاد کم خونى مى شود .

پرسش

چه نوع خاک هايى موجب ايجاد گياهان تهى از روى مى شوند؟

پاسخ

خاک هاى ماسه اى تهى از روى و خاک هاى غنى از کربنات کلسيم موجب ايجاد گياهان تهى از روى مى شوند افزودن روى به خاک هايى که کمبود روى دارند باعث رشد مناسبى  در محصولات کشاورزى وگياهان مى شود.

پرسش

فلورين بيشتر در چه جاهايى تمرکز دارد ؟

پاسخ

در صورتى که ميزان بالايى از يون کليسم در آب ها وجود نداشته باشد تمرکز فلورين در آب بالا خواهد بود اين مسئله به دليل ميل ترکيبى زياد فلورين با کلسيم در محيط است بنابراين تمرکز فلورين در آب هاى زيرزمينى که ميزان کلسيم در آنها بسيار پايين است وبا سنگ هاى داراى بيوتيت وکانى هاى غنى از فلورين در تماسند  بالاست. آب چشمه هاى گرم فلورين بالايى دارند.