پرسش

فلورين چه تاثيرى بر انسان دارد؟

پاسخ

فلورين در کاهش بيمارى هاى دندان به ويژه پوسيدگى دندان وهمچنين کاهش بروز پوکى استخوان موثر است.

پرسش

-فراوانى عنصر يد در چه کانى هايى مى باشد؟

پاسخ

اين عنصر در کانى هاى آذرين ودگرگون در تمرکزهاى پايين وجود دارد در حالى که پراکندگى آن در سنگ هاى رسوبى متغيير بوده ودر کانيهاى رسى غلظت آن بالاست.تمرکز يد در سنگ هاى رسوبى ورسوبات غنى از ماده آلى بالاست .سنگ هاى با منشاء دريايى  در مقايسه با سنگ هاى غير دريايى داراى ميزان بالايى از يد هستند.

پرسش

فراوانى يد در چه خاک هايى مى باشد؟

پاسخ

ميزان يد در خاک بيشتر از سنگ هاى تشکيل دهنده خاک است يد از طريق بارش به خاک افزوده مى شود بنابراين خاک هاى ساحلى نسبت به خاک هاى موجود در خشکى ها داراى ميزان غلظت بالايى از يد مى باشد.

پرسش

جيوه در چه جاهايى يافت مى شود؟

پاسخ

اين عنصر در کانسارهاى جيوه ودر کانى سينابر به صورت رگه اى در سنگ هاى آتفشانى ونيز در چشمه هاى آب گرم وجود دارد. سنگ هاى آذرين از منايع اصلى تامين کننده اين عنصر هستند ميزان آن در شيلهاى سياه وغنى از ماده آلى از 1 ميلى گرم در کيلوگرم نيز تجاوز مى کند.

پرسش

اثرات مسموميت زايى جيوه بر روى انسان را بنويسيد؟

پاسخ

برخى نشانه هاى مسموميت با جيره عبارتند از: لرزش شديد بدن و ازبين رفتن حرکات ارادى ودر ميزان هاى بالا بسيار سمى است .جيوه بر روى سيستم عصبى مرکزى ومغز اثر مى گذارد وموجب از دست رفتن بينايى حس لامسه وشنوايى ،عصبى شدن وعشر ودر نهايت مرگ مى شود.

پرسش

تاثيرسرب بر روى محيط زيست انسان را بنويسيد؟

پاسخ

سرب به طور عمده همراه با کلسيم واسترانيتوم در استخوان ها تجمع حاصل کرده ودر بلوغ طبيعى در مغز استخوان دخالت مى کند همچنين از ستنز هموگلوبين در سلول ها جلوگيرى به عمل مى آورد .ورود آن در بدن بافت ها واندام هاى نرم بدن نظير جگر ،کليه ها ولوزالمعده را تحت تاثير قرار مى دهد  

پرسش

فراوانى کادميوم در طبيعت چگونه است ؟

پاسخ

کادميوم عنصرى است که در طبيعت به طور عادى يافت نمى شود وتنها در بعضى از شيل ها غنى از ماده آلى وجود دارد وميزان آن در خاک ها وسنگ ها در حدود دودهم ميلى گرم است تنها بعضى کانسارهاى داراى سولفيد کادميوم با ترکيبات کربناته آن مى باشد بعضى کانسارهاى سرب وروى داراى کادوميوم هستند.

پرسش

تاثيرکادوميوم بر روى انسان چگونه بروز مى کند؟

پاسخ

وجود آن در بدن  به ميزان هاى بالا موجب بروز ،علائمى نظير تهوع ،دشواريهاى تنفسى،کم خونى، بيهوشى ونيز انقباض عضلانى مى شود .قرار گرفتن در معرض کادميوم در طول زمان موجب بروز امراض کليوى از دست دادن حس بويايى امراض قلبى ونيز تشنج مى شود.

پرسش

غلظت آرسنيک در طبيعت چگونه است؟

پاسخ

غلظت آرسنيک در خاک ها بطور کلى بيشتر از سنگ هاست کمترين ميزان تمرکز آرسنيک در خاک هاى ماسه اى وخاکهايى است که از گرانيت منشاء گرفته اند. در حالى که بيشترين ميزان درخاک هاى با ماده آلى زياد است.

پرسش

تاثير آرسنيک بر روى انسان را بنويسيد؟

پاسخ

ارسنيک عنصرى سمى است ويک دهم گرم ترى اکسيد ارسنيک موجب مرگ انسان مى شود .سرطان پوست وبسيارى از سرطان هاى اعضاى داخلى نظير سرطان مثانه ريه کبد به علت آثار آرسنيک در محيط است.