پرسش

زمين شنايس پزشکى را تعريف کنيد؟

پاسخ

مطالعه وبررسى اثرات وجود يا فقدان عناصر نادر در بدن انسان است ودر وهله اول با آلودگى محيط سروکار ندارد وبيشتر به مطالعه وبررسى اثرات عناصر شيميايى بويژه عناصر نادر وکمياب در محيط وارتباط آن با بهداشت وبروز بيمارى در انسان ،حيوانات وگياهان مى پردازد.

پرسش

دو گروه اصلى از عناصرى که اهميت ويژه اى براى سلامت وبهداشت انسان دارد را بنويسيد؟

پاسخ

گروه اول عناصرى هستند که براى جانداران حياتى به شمار مى روند مانند آهن،منگنز ،نيکل و.......

گروه دوم عناصرى هستند که حتى مقادير بسيار کم آنها نيز اثرات فيزيولوژيکى زيان آورى دارند شامل آرسنيک،جيوه، سرب، و... هستند.

پرسش

شيرا به چيست؟

پاسخ

بيشتر زباله هاى خانگى با آب واکنش مى دهند که در نهايت ايجاد سيالى را مى کنند که غنى از مواد آلى ،کانيها باکتريهاست وبه شيرابه موسوم است.

پرسش

چه نوع سنگ هايى منابع آب را از آلودگيهاى زباله حفظ مى کنند؟

پاسخ

اغلب خاک ها وسنگ ها حاوى کانيهاى رسى ونيز سنگ هاى آذرين ودگرگونى ،سازندهايى را با تخلخل ونفوذ پذيرى بسيار کم به وجود مى آورند در نتيجه در صورت انباشتن ضايعات در آنها قادرند منابع آب را از آلودگى هاى احتمالى حفظ کنند.

پرسش

مکان يابى چيست؟

پاسخ

فرآيندى است که به ارزيابى يک محيط فيزيکى که تامين کننده شرايط پشتيبانى از فعاليت هاى انسانى است مى پردازد

پرسش

هدف از ارزيابى مکان چيست؟

پاسخ

براى استفاده خاص از زمين براى اين است که مطمئن شويم در آنجا توسعه وگسترش فعاليت هاى انسان با توجه به امکانات ومحدوديت ها با محيط زيست طبيعى سازگارى وهماهنگى دارد

پرسش

چرا پديده تراکم فرايندى مهمى است؟

پاسخ

زيرا موجب کاهش نشست وهدايت هيدروليکى ونيز افزايش مقاومت نيروى برشى وتحمل محل دفن مى شود.

پرسش

بهترين ومعمول ترين روش کنترل شيرابه چيست؟

پاسخ

به حداقل رساندن آب نفوذى به محل دفتن يا محدود کردن محل توسط مواد غير قابل نفوذ است بنابراين محل هاى دفن با طراحى صحيح معمولاً داراى ساختار سلول مانند وپوشش دار هستند.

پرسش

ساختار سلول مانند وپوشش دار براى کنترل حرکت شيرابه به چه صورت است؟

پاسخ

معمولاً اين پوشش ها از لايه هاى رسى تشکيل شده اند وضايعات در درون سلول ها که از رس ساخته شده اند قرار مى گيرند ودر آخر هر روز کارى سلولها توسط لايه هاى خاک پوشانده وسپس متراکم مى شوند.

پرسش

مناسب ترين مواد براى محدود کردن شيرابه کدامند؟چرا؟

پاسخ

پوششهاى رسى ، مناسب ترين مواد براى محدود کردن شيرابه در هر نوع محل ومواد دفن شده مى باشند زيرا هدايت هيدروليکى پايين ونيز قابليت جذب بالا دارند