پرسش

-عمل تزريق با فشار سيمان در چه صورت انجام مى گيرد ؟

پاسخ

در محل هايى که سطح نزديک به سطح زمين يا بالا هستند ولايه هاى نفوذ پذير در محل وجود ندارند مى توان از تزريق با فشار سيمان کمک گرفت.

پرسش

چه عواملى باعث دگرگونى شيرابه مى شوند؟

پاسخ

فرايندهاى فيزيکو شيميايى مانند نهشته شدن ، تبادل يونى جذب وفيلتر شدن مى باشد.

پرسش

دگرگونى اکولوژى سيستم آبى در چه صورت رخ مى دهد؟

پاسخ

زمانى که شيرابه ها ،حاوى آلاينده ها وارد رودخانه بشوند سبب کاهش ميزان اکسيژن در اين محيط مى گردد زيرا باکترى ها اکسيژن را صرف تجزيه مواد آلى درون شيرابه مى کنند در صورت آلودگى شديد خطرى براى محيط آبى و آبزى به وجود مى آيد که نهايت موجب دگرگونى اکولوژى سيستم آبى مى شود.

پرسش

آلاينده هاى غير آلى موجود در شيرابه که مشکل سازند را نام ببريد؟

پاسخ

آمونياک ،آهن،فلرات سنگين،وکلر ،سولفات وفسفات وکلسيم.

پرسش

عواملى که ميزان توليد گاز را در محل دفن ودفع تحت تاثير قرار مى دهند کدامند؟

پاسخ

عبارتند از : ويژگيهاى ضايعات ومواد زائد،ميزان رطوبت ،دما .PH محل دفن ،تمرکز نمک  ها نظير سولفات ونيترات

پرسش

ضايعات خطرناک را تعريف کنيد؟

پاسخ

ضايعات خطرناک محصولات يا مواردى هستند که استفاده يا واگذارى آنها مخاطراتى را براى سلامتى وبهداشت انسان ونيز محيط زيست به وجود مى آورد.

پرسش

منابع طبيعى چيست؟

پاسخ

اشکالى از ماده يا انرژى هستند که محصول فرآيندهاى زمينى مى باشند ومورد استفاده بشر قرار مى گيرند وچنانچه اين مواد مورد استفاده بشر قرار نگيرند به عنوان منابع طبيعى تلقى نمى شوند.

پرسش

منابع طبيعى به چند دسته تقسيم مى شوند؟

پاسخ

به چهار دسته : دائمى،تجديد پذير، تجديد ناپذير، بازيافتى

پرسش

سوخت فسيلى چيست؟

پاسخ

اين سوخت ها اساساً انرژى خورشيدى انبار شده به صورت ماده آلى هستند که بطور کامل اکسيده نشده اند.

پرسش

آثار معدن کارى زغال سنگ در مناطق مرطوب چيست؟

پاسخ

آب هاى سطحى به زغال سنگ استخراج شده و آماده استفاده نفوذ مى کنند وبا انجام واکنش با ترکيبات موجود در زغال نظير پيريت وکانى هاى گوگرد اسيد سولفوريک توليد مى کنند که در نهايت نهرها ومنابع آب زيرزمينى آلوده مى سازد.در اين مناطق زهکشى صورت مى گيرد.