پرسش

اثرات زيست محيطى که معدن کارى زغال سنگ به روش زيرزمينى ايجاد مى کند بنويسيد؟

پاسخ

ايجاد آب هاى اسيدى ونيز صدماتى نظير نشت زمين وآتش سوزى در معادن بود وهمچنين سنگ هاى باطله به طور بى رويه در  حمل انباشته مى شده است.

پرسش

آثار زيست محيطى نامطلوب زغال سنگ کدامند؟

پاسخ

1-      توليد خاکستر

2-      آلودگى هوا رها شدن عناصر سمى به محيط

3-      توليد CO2 که جز گازهاى گلخانه اى بوده وبر گرم شدن زمين تاثير دارد.

پرسش

اثرات زيست محيطى اکتشاف وبهره بردارى نفت را بنويسيد؟

پاسخ

ساختن جاده وسکوهاى نفتى و وارد شدن آب هاى هرز وسمى به زيرزمين وواگذارى سيالات سمى حاصل از نفت ،نشت ونفوذ نفت وهيدروکربن به محيط وايجاد آلودگى هوا

پرسش

مهمترين عوامل زمين شناسى که موجب تغييرات آب هاى سطحى مى شوند کدامند؟

پاسخ

نوع خاک ها ،سنگ ها، در جه فرسايش .ويژگيهاى ساختمانى خاک وسنگ

پرسش

آب هاى زير زمينى چيست؟

پاسخ

آبهاى حاصل از بارش که به داخل خاک و سنگ ها نفوذ مى کنند سرانجام به منطقه سطح ايستابى مى رسند وبه سيستم آب هاى زيرزمينى مى پيوندند.

پرسش

اهميت سطح ايستايى را بنويسيد؟

پاسخ

اين سطح ، سطحى است با اهميت زيرا نشان دهنده حد بالاى منطقه اى است که مخزن آب زير زمينى به شمار مى رود به همين دليل هدف اصلى آب شناسان مى باشد

پرسش

تراوايى مواد زمينى چه نقش عمده اى برمحيط دارند؟

پاسخ

در تعيين ميزان ونرخ جريان آب وآلاينده ها در سنگ ها ورسوبات خاک دار از اين نظر اهميت فراوانى دارند در طراحى ومطالعات مربوط به محل دفن ودفع ضايعات گوناگون دارد .

پرسش

چه موقع آب هاى زيرزمينى مهمترين منبع به شمار مى آيد؟

پاسخ

در مناطق خشک وجاهايى که رودخانه ها به ندرت وبه تعداد کمى جارى هستند وبطور کلى در مناطقى که آب هاى خروجى از زمين آنچنان زياد نيستند

پرسش

در چه صورت زمين نشست مى کند ؟

پاسخ

فشار آب در ميان خلل وفرج يک لايه آبده موجب مى شود که وزن طبقات فوقانى بدين وسيله تحمل گردد هنگامى که آب هاى زير زمينى استخراج مى شوند فشار کاهش يافته ودر نتيجه زمين اين منطقه دچار نشست مى شود.

پرسش

آب هاى سخت چه نوع آب هايى هستند؟

پاسخ

در مناطقى که آهک بسيار فراوان است آب هاى موجود غنى از بى کربنات کلسيم ومنيزيم هستند که از انحلال اين سنگ ها حاصل مى شوند که به نام آب هاى سخت هستند.