پرسش

آب هاى نرم در چه مناطقى جريان دارند؟

پاسخ

آب هايى که داراى ميزان کمى از کلسيم هستند آبهاى نرم ناميده مى شوند واغلب در مناطقى که سنگ هاى آتفشانى وماسه سنگ وجود دارد يافت مى شوند وجريان دارند.

پرسش

منابع آلوده کننده آب به چند دسته تقسيم مى شوند؟

پاسخ

آلاينده هاى آب بطور کلى يا از نقطه خاص و واحدى منشاء مى گيرند يا از نقطه خاص منشا نمى گيرند بر اين اساس منابع آلودگى به گونه هاى موضعى وغير موضعى تقسيم مى شوند.

پرسش

کودها چگونه باعث آلودگى آبها مى شوند؟

پاسخ

فسفات وپتاس اجزاى اصلى کودها هستند وهنگام کاربرد در خاک فورا حذب گياهان نمى شوند ومى توانند در رواناب هاى  سطحى وآب هاى زيرزمينى حل شوند.

پرسش

رسوبات چگونه باعث آلودگى آب مى شوند؟

پاسخ

آلودگى رسوبات آب را بد منظر و تيره وغيرقابل شرب مى کند ميزان نورى که به گياهان آبزى مى رسد کاهش مى دهد.ممکن است به مخازن سدها وابزار توليد نيرو خسارات وارد کند.

پرسش

شيوه هاى از بين رفتن آلودگى توسط ماسه را بنويسيد؟

پاسخ

1-      بيشتر آب ها از ميان ماسه عبور مى نمايند در حالى که باکتريها اين فعاليت را ندارند

2-      باکتريها در فرآيند اکسيدى شرکت دارند و در نتيجه آب ها زيان آور نخواهند بود.

3-      در ماسه سنگ ها باکتريها با ارگانيسم هاى ديگر تماس حاصل کرده ومورد استفاده آنها قرار مى گيرد

پرسش

مواد آلى چگونه باعث آلودگى آب مى شوند؟

پاسخ

باکتريها براى متلاشى کردن مواد آلى از اکسيژن موجود در آب استفاده مى کنند در نتيجه به مرور زمان اکسيژن موجود از بين مى رود وباکتريها بطور غير هوازى اين کار را انجام مى دهند که باعث توليد گازهاى هيدروژن، سولفيد هيدروژن ومتان مى گردد حيات حيوانات وماهى ها از بين مى رود وهنگامى که اکسيژن محلول به طور کامل به مصرف مى رسد آب مذبور به مرداب تبديل مى شود

پرسش

فرآيند يوتريفيکشن يا مغذى شدن آب را بنويسيد؟

پاسخ

متلاشى شدن مواد آلى نه فقط اکسيژن را به مصرف مى رساند بلکه انواع مختلف ترکيبات مانند نيترات ها فسفات ها سولفات ها را وارد اب مى کند که مواد معدنى گياهان هستند و فراوانى انها موجب رشد گياهان مى شود از طرفى کودهاى شيميايى اضافى نيز توسط رواناب ها وارد اب مى شوند

پرسش

منابع اصلى کربن را بنويسيد ؟

پاسخ

1-      در اتمسفر به صورت دى اکسيدکربن

2-      در بيوسفر بصورت مواد وترکيبات آلى

3-      در هيدروسفر به صورت دى اکسيد کربن انحلال يافته

4-      در پوسته زمين به صورت کربنات کلسيم

پرسش

فعاليت هاى انسان چگونه بر منابع کربن تاثير مى گذراد؟

پاسخ

مصرف سوخت هاى فسيلى و از بين بردن مناطق گياهى وپوشيده از گياهان موجب رهايى وتجمع دى اکسيد کربن مى شود.

پرسش

باران اسيدى چيست؟

پاسخ

باران اسيدى که  PH آن بسيار اسيدى تر از آب هاى طبيعى است عامل اصلى وجود گازهايى مانند اکسيد هاى نيتروژن وسولفور در اتمسفر است .که موجب ايجاد اسيدنيتريک وسولفوريک در باران مى شود اين اسيدها قادرند در نهايت بارش اسيدى را سبب شوند.