پرسش

اثرات زيست محيطى باران هاى اسيدى را بنويسيد؟

پاسخ

منابع آب را آلوده مى سازد وگياهان وحيوانات وساختمان ها را در اثر قابليت انحلال شيميايى از بين مى برد آب هاى اسيدى داراى قابليت نشت وشستشوى عناصر سمى از خاک وانتقال آنها به منابع آب زيرزمينى هستند واز نظر کشاورزى ظرفيت خاک را کاهش مى دهند موجب خروج مواد غذايى از درياچه ها ورشد جلبک ها مى شود

پرسش

آثار زيست محيطى سولفور بر محيط را بنويسيد؟

پاسخ

اين گازها سمى هستند وموجب خارش وسوزش مى شوند وبه چشم وريه آسيب وارد مى کنند توليد باران اسيدى مى کنند که باعث از بين رفتن آبزيان وماهى ها مى شود وتاثير زيادى بر رويش گياهان دارد.

پرسش

اثر گلخانه اى چگونه پديد مى آيد؟

پاسخ

قستى از اشعه خورشيدى که به زمين مى رسد توسط آب ،برف، يخ منعکس مى شود قسمتى از اشعه با طول موج بلند در حال خارج شدن در برخورد با گازهاى اتمسفر که داراى خواص شيميايى ويژه اى هستند قادر به خروج نيستند در نتيجه انرژى در حال فرار در قسمت پايين اتمسفر باقى مى ماند وموجب افزايش دما مى گردد.

پرسش

آثار محيطى گرم شدن جهانى را بنويسيد؟

پاسخ

1-      تغييرات ميزان بارش در سطح جهان

2-      تغيير در گياهان

3-      افزايش طوفان ها

4-      ذوب شذت يخچالها

5-      شکسته شدن هيدرات هاى گازى

پرسش

يخچال ها را تعريف کرده وبه چند دسته تقسيم مى شوند؟

پاسخ

يخچالها توده هايى از يخ هستند که در درون زمين تشکيل مى شود براى تشکيل يخچالها ساليان دراز آب وهوا بايد بسيار سرد باشد وبه دو دسته يخچالهاى آپسين که در رده هاى مناطق کوهستانى وارتفاعات تشکيل مى شوند ونوع دوم يخچالهاى قاره اى يا صفخات يخ هستند که قادر به پوشش بخش وسيعى از يک قاره مى باشند.

پرسش

علائم اصلى کوير شدگى را بنويسيد؟

پاسخ

1-      کاهش سطح ايستابى در منطقه

2-      شورى خاک و ابهاى موجود در فضاى خالى خاک

3-      کاهش آب هاى سطحى در گستررده حوضه آبريز

4-      ميزان غير طبيعى فرسايش خاک

5-      آسيب وخسارات به گياهان بومى

پرسش

زيست توده چيست ؟

پاسخ

مواد آلى هستند که آنها را مستقيماً مى توان سوزاند يا اينکه به صورتى آسان براى سوخت بکاربرد

پرسش

انرژى حاصل از زيست توده به چه صورت استفاده مى شود؟

پاسخ

گاهى براى حرارت دادن آب يا هوا يا  اين که براى توليد برق به کار مى رود همچنين با تقطير آن مى توان الکل جهت سوخت به دست آورد.

پرسش

هزينه هاى تاثير گذار آلودگى هوا کدامند؟

پاسخ

هزينه پاکسازى خاک وخسارت هاى وارده بر محصولات کشاورزى واحشام هزينه هاى بيمارى ،مخارج پزشکى غيبت از محل کار وپايين آمدن توليد

پرسش

تاثيرات زيست محيطى مونواکسيد کربن بر محيط وانسان را بنويسيد؟

پاسخ

مى توانند در محل قرار گرفتن اکسيژن خود را به هموگلوبين بچسباند که ظرفيت حمل اکسيژن توسط خون کاهش مى يابد افزايش مونواکسيد کرين در خون باعث نابود شدن يافته ها ودر نهايت مرگ موجود زنده مى شود وايجاد خواب آلودگى مى کند