پرسش

چرا در مورد نابودى احتمالى لايه ازن نگرانى وجود دارد؟

پاسخ

ازن در سطح زمين يعنى جايى که با گياهان وحيوانات در رابطه است نمونه خوبى از يک نمونه آلاينده شيميايى خارج از محل اصلى خودش است اين لايه مى تواند تشعشعات ماوراءبنفش را جذب نموده واز سطح زمين محافظت مى کند.

پرسش

آلودگى هوا تحت چه شرايطى وخيم تر مى شود؟

پاسخ

هنگامى که هوا ساکن است وآلاينده ها در يک جا محدود شده اند وهمچنين برخى شرايط خاص جوى مى تواند منجر به آلودگى حاد هوا شوند شرايطى که آن را وارونگى گرمايى مى ناميم

پرسش

وارونگى گرمايى به چه شکل پديد مى آيد ؟

پاسخ

هواى گرمى که برفراز منطقه اى در ارتفاع بالا حرکت مى کند از فراز هواى سرد نزديک سطح زمين ممکن است منجر به وارونگى گرمايى شود.

پرسش

شرايط توپوگرافى چگونه بر تشکيل وارونگى گرمايى تاثير مى گذراند؟

پاسخ

وقتى يک جبهه هواى گرم به زمين هاى تپه اى مى رسد توده هايى از هواى سرد در دره باقى مى ماند و وارونگى هوا را مستقر مى کند.

پرسش

خاک چه نقشى در محيط زيست دارد ؟

پاسخ

به عنوان تميز کننده محيط زمين به شمار مى روند خاک به عنوان يک صافى فيزيکى، شيميايى، بيولوژيکى، ونيز دريافت کننده بسيارى مواد به صورت انبار در سطح خود عمل مى کند.

پرسش

آلودگى چيست؟

پاسخ

عبارت است از اضافه کردن چيزى به هوا ، آب ، يا خاک که موجب نامطلوب شدن استفاده آنها گردد

پرسش

منابع آلودگى خاک را بنويسيد؟

پاسخ

دو منبع وجود دارد : منابع اوليه نظير افزودن کود به خاک در حين بهره بردارى از آنها وديگر منابع ثانويه نظير آلاينده هايى که در اثر فعاليت هاى که در مجاورت خاک ها صورت مى گيرد وبه آنها اضافه مى شود.

پرسش

آلودگى عناصر سنگين در خاک چگونه به محيط حاصل مى شوند؟

پاسخ

اين گونه آلودگى ها در خاک از افزون لجن، کودهاى فسفاته ونزولات جوى ، ضايعات رنگ ودود حاصله از سوخت گاز طبيعى زغال  و منابع ديگر به محيط حاصل مى شود

پرسش

چه نوع خاک هايى موجب کاهش آلودگى هستند؟

پاسخ

خاکهايى که از رس تشکيل شده اند چون رس ها به طور انتخابى فلزات را جذب مى کنند وخاکها موجودات بسيارى دارند که قارد به تجزيه آلاينده ها وتبديل آنها به ترکيبات بى ضرر يا با مضررات کمتر هستند.

پرسش

آبهاى سطحى را تعريف کنيد؟

پاسخ

قسمتى از بارش هستند که در اثر برخورد موجب جابجايى سنگ ها وخاک وتاثير بر روى زمين مى شوند اين آب ها به زمين نفوذ نمى کنند