علیرضا سیاره

         دانشجوی دکتری رشته پترولوژی

مدیر گروه زمین شناسی زیست محیطی

sayyareh43@yahoo.co

محمد فنودی

کارشناس ارشد

پترولوژی

mfonoudi@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

حمید رضایی

کارشناس

زمین شناسی

هادی پورفرضی

کارشناس ارشد

پترولوژی

hpourfarzi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احمد راصدی

کاردان

      

سوزان کریم نژاد طاری

کارشناس ارشد

زمین شناسی اقتصادی

skarimnejad@yahoo.com