شرح وظایف گروه زمين شناسى زيست محيطى
 • تهیه نقشه های زمين شناسى زيست محيطى در مقیاس مختلف
 • تهیه استاندارد ملی برای نقشه های زمين شناسى زيست محيطى
 • بررسی آثار زيست محيطى معادن بزرگ ایران
 • بررسی آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
 • بررسی آلودگی منابع خاک در کشور
 • بررسی مخاطرات آتشفشانها
 • بررسی مکان یابی پسماندهای شهری وصنعتی
 • تهيه بانک اطلاعاتى زمين شناسى زيست محيطى ايران
 • بررسى هاى اقليم گذشته و تغييرات و پيامدهاى آن در کشور
اهداف گروه زمين شناسى زيست محيطى
 • تهیه اطلس آلودگی منابع خاک کشور
 • تهیه اطلس آلودگی منابع اب کشور
 • تهیه اطلس آلودگی معادن کشور
 • بررسی مخاطرات آتشفشانهای جوان ایران
 • برنامه ريزى جهت ارتقاى علمى کارشناسان از طريق دوره هاى کوتاه مدت تا بلند مدت
 • همکارى با ساير گروه هاى مديريت و بخش هاى ديگر سازمان
 • همکارى با موسسات علمى- پژوهشى داخلى و خارجى در زمينه فعاليت گروه
 • استفاده از فناورى هاى روز
 • انجام پژوهش هاى علمى-کاربردى در حوزه مطالعات گروه