• گزارش بررسى مقدماتى زمين شناسى زيست محيطى در منطقه قروه- بيجار؛1384- چاپ نهايى
  • گزارش زمين شناسى زيست محيطى ورقه 1:50000سريش آباد با نگرش ويژه به آلودگى آرسنيک ؛1388- چاپ نهايى
  • گزارش زمين‌شناسى‌زيست ‌‌محيطی حوضه آبریز بردسیر در استان کرمان با نگرشى بر زمین‌‌شناسی‌پزشکی ؛1392- چاپ نهايى
  • گزارش بررسى تعيين حريم حفاظت کيفى چاه هاى آب آشاميدنى شهر سارى-تیر 1387-چاپ نهایی
  • گزارش جامع بررسى فرونشست زمين و آسيب‌هاى وارده به ساختمان‌هاى مسکونى شهرک طالقانى- شهر اشتهارد-پاييز 1384-چاپ نهایی
  • تهیه گزارش ونقشه آلودگی منابع خاک منطقه هشتگرد و طاووسیه در استان البرز - در مرحله داوری
  • تهیه گزارش ونقشه آلودگی منابع خاک منطقه خور وفشند در استان البرز - در مرحله داوری
  • گزارش زمين شناسى زيست محيطى در منطقه ریگان در استان کرمان؛(در دست تهيه)