• گزارش بررسى مقدماتى ژئوشیمی زیست محیطی شهر کرج ؛ طرح و پايان‌نامه مشترک با پزوهشکده علوم زمین؛ (در دست تهيه)
  • گزارش ارزیابی ژئوشیمی آلودگی فلزات سنگین متاثر از کانه زایی سرب وروی در منابع آب و خاک منطقه آی­قلعه سی، جنوب شرق تکاب ،طرح و پايان‌نامه مشترک با دانشگاه صنعتی شاهرود؛ (در دست تهيه)
  • گزارش بررسی آلودگی فلزی در خاکها و گیاهان اطراف کارخانه ذوب روی زنجان، شمال باختری ایران؛ طرح و پايان‌نامه مشترک با دانشگاه صنعتی شاهرود؛ (در دست تهيه)
  • گزارش بررسى منشاء آلودگى آرسنيک در منطقه دیواندره طرح و پايان‌نامه مشترک با پزوهشکده علوم زمین؛ (در دست تهيه)
  • بررسى امکان گياه پالايى خاکهاى آلوده به آرسنيک بوسيله گياهان زراعى در اراضى شهرستان بيجار، طرح و پايان‌نامه مشترک با دانشگاه پيام نور؛ (در دست تهيه)
  • بررسی منشأ آلودگی ناشی از آرسنيک و اثرات زيست محيطی آن درآبرفت‌های منطقه کلاته‌چوبک، شمال کاشمر، طرح و پايان‌نامه مشترک بادانشگاه فردوسی مشهد ؛ (در دست تهيه)
  • مطالعه آلودگی عناصرسنگین درآبرفت های غرب کوهسرخ ( بندقراء تا خرو) وبررسی اثرات زیست محیطی آن، طرح و پايان‌نامه مشترک بادانشگاه فردوسی مشهد؛ (در دست تهيه)
  • گزارش زمين شناسى زيست محيطى مايان طرح و پايان‌نامه مشترک بادانشگاه خوارزمی