• بررسى علل وقوع سيل و راهکارهاى پيشگيرى از تلفات وخسارات آن در استان گلستان -1381چاپ نهایی
  • بررسى علل وقوع سيل و راهکارهاى پيشگيرى از تلفات وخسارات آن دررودخانه سه هزارتنکابن استان مازندران؛ 1381-چاپ نهایی
  • بررسى علل وقوع سيل و راهکارهاى پيشگيرى از تلفات وخسارات آن در استان گيلان و استان اردبيل -1381چاپ نهایی
  • گزارش زمين شناسى مهندسى و زيست محيطى شهر مسجد سليمان 1383-چاپ نهایی
  • گزارش فرونشت دشت تهران شهریار-1384-چاپ نهایی
  • گزارش مخاطرات سنگ افت جاده چالوس-1385-چاپ نهایی
  • نقشه پهنه بندى خطر زمين لغزش در استان گلستان؛ 1388- چاپ نهايى