• همکارى با گروه ژئوشيمى دانشگاه کارلسروهه آلمان درموردآلودگى فلزات سنگين درآب
 • همکارى با دانشگاه زوریخ سوئیس درارتباط با آتشفشان‌های منطقه مکران
 • همکارى با دانشگاه های مشهد، شیراز، صنعتی شاهرود، پزوهشکده علوم زمین ،تهران و خوارزمی درموردآلودگى با منشا زمین‌نشناختی
 • تهيه مقاله پترولوژى و پتروگرافى سنگ هاى آتشفشانى کواترنر بيجاربا نگرش ویزه برآلودگی آرسنیک – چاپ در فصل نامه علوم زمين
 • تهيه مقاله زمين شناسى زيست محيطى درموردآلودگى فلزات سنگين در محدوه دیواندره، سی امین گردهمایی علوم زمین
 • تهيه مقاله ارزیابی آلودگی Pb، Zn و As در آبهای سطحی منطقه آی­قلعه­سی، جنوب شرقی تکاب، سی امین گردهمایی علوم زمین
 • تهيه مقاله بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب منطقه آی­قلعه­سی، جنوب شرق تکاب، سی امین گردهمایی علوم زمین
 • تهیه مقاله بررسی زیست محیطی کیفیت منابع آب غرب کوهسرخ (شمال کاشمر) با استفاده از نمودارهای هیدروژئوشیمیایی پایپر، ویلکاکس و شولر، سی امین گردهمایی علوم زمین
 • تهیه مقاله تعیین منشا و شاخصهای آلودگی فلزی منابع آب وخاک واثرات آن بر سیستم ایمنی جانداران ،جنوب باختربیجار، کردستان ، سی امین گردهمایی علوم زمین
 • مطالعه اثرات زمین شناسی زیست محیطی آلودگی آرسنیک در روستای خضر بیگ –گردهمایی دانشگاه صنعتی شاهرود-شهریور90
 • تاثیر کانی سازی هیدروترمال بر هیدرو ژئوشیمی وشاخص کیفی منابع آب منطقه چلپو شمال کاشمر- سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران- دانشگاه چمران – اسفند90
 • نفوذ آب شور دریای خزر به آبخوان آبرفتی ساحلی بهشهر تاگلوگاه-پنجمین گرد همایی تخصصی زمین شناسی -ابهر - زمين شناسى زيست محيطى در محور قرو ه- بيجار- تکاب – بيست و دومين گردهمايى علوم زمين- سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور1385
 • ارزيابى زمين شناسى زيست محيطى برگه سريش آباد- اولين همايش منطقه اى علوم زمين و دستاوردهاى آن در غرب کشور1386
 • علت تجمع آرسنيک در سنگ‌هاى آتشفشانى و پراکندگی آن در محدوده باباگرگر و مهدی‌خان، شمال خاور قروه، فصلنامه علمى- پژوهشى علوم زمين، سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور- در مرحله داورى سال 1387
 • نشست خطى زمين در شهرک طالقانى اشتهارد؛ بررسى علت‌ها، پيامدها و توصيه‌ها- بيست و چهارمين گردهمايى علوم زمين، سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور- 1384
 • کنفرانس بررسى خطرات فروچاله‌ها در مناطق کارستى با تأکيد ويژه بر فروچاله‌هاى همدان، شرکت آب منطقه‌اى غرب، دفتر مطالعات و تحقيقات کارست غرب کشور- 1384
 • جنبه‌هاى ژئوتکنيکى و هيدروژئولوژيکی آبخوان محبوس در نهشته‌هاى پليو-پلئيستوسن در محدوده محور و درياچه سد مخزنى باباخان- شمال خاورى بيجار- استان کردستان- چهارمين همايش زمين‌شناسى مهندسى و محيط زيست ايران- دانشگاه تربيت مدرس- 1384