• نقشه1:25000 زمين شناسى زيست محيطى اشتوبین
  • نقشه1:25000 زمين شناسى زيست محيطى قلندر
  • نقشه 1:25000 زمين شناسى زيست محيطى اهر
  • نقشه 1:25000 زمين شناسى زيست محيطى اوان
  • نقشه 1:25000 آب و زمين شناسى زيست محيطى اهواز
  • داوری مقالات از داخل وخارج سازمان زمین شناسی