• کمیته زیست محیطی زمین شناسی شورای راهبردی مخاطرات
  • کارگروه زیست محیطی زمین شناسی شورای راهبردی مخاطرات
  • کارگروه آتشفشان شورای راهبردی مخاطرات
  • کارگروه سیل شورای راهبردی مخاطرات