سوال مطرح شده :
موضوع :  چگونه مى توان سختى آب را از بين برد؟
توضیحات :  چگونه مى توان سختى آب را از بين برد؟
نام کاربر :  محمد عاشورى
تاریخ درج :  یکشنبه 3 تیر 1386  7:15
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  آب سخت
توضیحات :  يکى از ويژگيهاى از بين بردن سختى آب جايگزينى کلسيم ومنيزيم توسط سديم است که از طريق تبادل يونى وفرآيند آهک وسودا انجام مى شود.
تاریخ درج :  یکشنبه 3 تیر 1386  7:26
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image