سوال مطرح شده :
موضوع :  شيرا به چيست؟
توضیحات :  شيرا به چيست؟
نام کاربر :  سمانه
تاریخ درج :  یکشنبه 10 تیر 1386  1:16
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  جواب
توضیحات :  بيشتر زباله هاى خانگى با آب واکنش مى دهند که در نهايت ايجاد سيالى را مى کنند که غنى از مواد آلى ،کانيها باکتريهاست وبه شيرابه موسوم است.
تاریخ درج :  یکشنبه 10 تیر 1386  1:31
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image