سوال مطرح شده :
موضوع :  چه نوع سنگ هايى منابع آب را از آلودگيهاى زباله حفظ مى کنند؟
توضیحات :  چه نوع سنگ هايى منابع آب را از آلودگيهاى زباله حفظ مى کنند؟
نام کاربر :  رحمانيان
تاریخ درج :  دوشنبه 9 مهر 1386  3:46
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  آلودگى آب
توضیحات :  غلب خاک ها وسنگ ها حاوى کانيهاى رسى ونيز سنگ هاى آذرين ودگرگونى ،سازندهايى را با تخلخل ونفوذ پذيرى بسيار کم به وجود مى آورند در نتيجه در صورت انباشتن ضايعات در آنها قادرند منابع آب را از آلودگى هاى احتمالى حفظ کنند.
تاریخ درج :  دوشنبه 9 مهر 1386  3:50




  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image