سوال مطرح شده :
موضوع :  فلورين چه تاثيرى بر انسان دارد؟
توضیحات :  فلورين چه تاثيرى بر انسان دارد؟
نام کاربر :  محمدبيگى
تاریخ درج :  چهارشنبه 23 آبان 1386  1:32
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  فلورین
توضیحات :  فلورين در کاهش بيمارى هاى دندان به ويژه پوسيدگى دندان وهمچنين کاهش بروز پوکى استخوان موثر است
تاریخ درج :  چهارشنبه 23 آبان 1386  1:59
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image