آلودگی نفتی
آلودگی نفتی: عکس شماره 1 / 12
منبع نفتى
آلودگی نفتی
آلودگی نفتی: عکس شماره 2 / 12
عامل آلوده كننده
آلودگی نفتی
آلودگی نفتی: عکس شماره 3 / 12
حوضچه غير استاندارد
آلودگی نفتی
آلودگی نفتی: عکس شماره 4 / 12
مواد آلوده کننده
آلودگی نفتی
آلودگی نفتی: عکس شماره 5 / 12
چاه عميق
آلودگی نفتی
آلودگی نفتی: عکس شماره 6 / 12
نمايى از تاسيسات نفتى
آلودگی نفتی
آلودگی نفتی: عکس شماره 7 / 12
روش جدا سازى
آلودگی نفتی
آلودگی نفتی: عکس شماره 8 / 12
کانال آب
آلودگی نفتی
آلودگی نفتی: عکس شماره 9 / 12
حوضچه جداسازى
آلودگی نفتی
آلودگی نفتی: عکس شماره 10 / 12
قنات مخروبه
آلودگی نفتی
آلودگی نفتی: عکس شماره 11 / 12
اشتعال پذيرى
آلودگی نفتی
آلودگی نفتی: عکس شماره 12 / 12
اثر مواد نفتى
1 2 3